راهبردهای مدرسه

تعداد بازدید:۵۶۱

(۱) تولید علوم دینی و بومی حکمرانی با احصاء ادبیات حکمرانی از منابع اسلامی، تجربه‌نگاری حکمرانان گام اول، استفاده از توان خبرگان دینی و کرسی‌های نظریه‌پردازی

(۲) انتشار آثار و ترویج حکمرانی متعالی اسلامی از طریق انتشارات نشریات و برگزاری نشستها و نهایتاً گفتمان‌سازی

(۳) نقد نظریه‌ها و ادبیات حکمرانی جهانی از طریق کرسی‌های نقد و ترویج تولیدات علمی به زبانهای خارجی

(۴) تربیت و توانمندسازی حکمرانان متخصص و متعهد از طریق آموزش‌های تجربی و تخصصی با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای سطوح عالی حکمرانی

(۵) ایجاد مهارت و توانمندی علمی و عملی در حکمرانان برای درک، تحلیل و حل مسائل پیچیده از طریق درگیر کردن فراگیران در مسائل واقعی (یعنی ارائه راه‌حل‌های عینی برای حل مسائل مختلف حکمرانی کشور)