اهداف مدرسه

تعداد بازدید:۸۰۳
  • تولید دانش حکمرانی متعالی و نقد دانش حکمرانی جهانی
  • اشاعه و ترویج دانش فرهنگ حکمرانی اسلامی
  • ارتقاء مهارت حکمرانان فعلی (از طریق اعتلای دانش، منش، نگرش و کنش حکمرانان فعلی کشور)
  • تربیت حکمرانان جوان در گام دوم انقلاب اسلامی
  • بهبود توان حل مسائل مختلف حکمرانی کشور