ارتباط با بخش‌های مختلف مدرسه

تعداد بازدید:۷۹۸

تلفن مدرسه: ۷ - ۸۹۳۶ ۸۸۷۲ - ۰۲۱

قسمت

مسئولیت

داخلی

حوزۀ ریاست

دفتر رئیس

۳۰۱

جانشین

۵۲۱

مشاور ریاست

۵۲۲

معاونت آموزش

معاون آموزش

۳۱۶

کارشناس آموزش

۳۱۸

معاونت پژوهش

معاون پژوهش

۱۱۱

ترجمه و تألیف کتاب

۲۰۲

نشریه حکمرانی متعالی

۲۰۲

انجمن علمی حکمرانی متعالی ایران

۲۰۵

دبیرخانه دائمی همایش ملی حکمرانی اسلامی

۲۰۵

نشست‌ها و کرسی‌ها

۲۰۷

آزمایشگاه حکمرانی

۵۳۹

کارگروه زن و خانواده

۱۱۸

معاونت پشتیبانی

معاون پشتیبانی

۳۰۱

فاوا

۳۰۶

انتظامات

۱۰۲

کلید واژه ها: مدرسه حکمرانی شهید بهشتی