مطالب مرتبط با کلید واژه

جایزه ملی حکمرانی متعالی


جایزه ملی حکمرانی متعالی

جایزه ملی حکمرانی متعالی

‌‌‌‌‌‌‌درباره جایزه: معرفی جایزه اهداف جایزه طراحی جایزه: مبانی نظری و کاربردی مدل پشتیبان جایزه جوایز الهام بخش جایزه ساختار و ارکان جایزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ساختار و ارکان جایزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سطوح جایزه: ‌‌‌‌‌سطوح جایزه 

معرفی جایزه ملی حکمرانی متعالی

جایزه ملی حکمرانی متعالی، جایزه‌ای است که هرساله توسط مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به سازمان‌ها و حکمرانان واجد صلاحیت اعطا می گر د د. این جایزه، گستره ملی دارد و حوزه حکمرانی در موضوعات ۱۲ گانه را در بر می ...

مبانی نظری و کاربردی طراحی جایزه حکمرانی متعالی

به منظور ارزیابی سازمان‌ها و حکمرانان شرکت‌کننده در جایزه حکمرانی متعالی از بروزترین مدل حکمرانی که ماحصل تجربیات و پژوهش‌های بومی می‌باشد، استفاده و ارزشیابی از طریق شاخص‌های بدست آمده از این مدل انجام خواهد شد.

ساختار و ارکان جایزه ملی حکمرانی متعالی

رئیس جایزه مقامی افتخاری است که مسئولیت مراسم اعطاء جایزه را به عهده دارد. رئیس جایزه مادامی که مراسم اعطای جایزه بطور همزمان با همایش ملی حکمرانی متعالی اجراء شود، توسط شورای سیاستگذاری این کنفرانس تعیین می شود.   مدیر جایزه ...