ساختار و ارکان جایزه ملی حکمرانی متعالی

تعداد بازدید:۹۹۰۷

رئیس جایزه

مقامی افتخاری است که مسئولیت مراسم اعطاء جایزه را به عهده دارد. رئیس جایزه مادامی که مراسم اعطای جایزه بطور همزمان با همایش ملی حکمرانی متعالی اجراء شود، توسط شورای سیاستگذاری این کنفرانس تعیین می شود.

 

مدیر جایزه

مسئولیت راهبری امور مربوط به برگزاری و اجرای مطلوب جایزه را به عهده دارد.

 

دبیر علمی جایزه

مسئولیت طراحی و بازنگری جایزه و مدل پشتیبان آن و رسیدگی به امور علمی جایزه را به عهده دارد.

 

شورای مشورتی جایزه

متشکل از تعدادی از اساتید و کنشگران برگزیده حوزه حکمرانی در کشور است که مسئولیت مشاوره در امور جایزه و اشاعه آن در سطح کشور را به عهده دارد. این شورا رئیس و نایب رئیس دارد.

این شورا متشکل از رئیس جایزه، مدیر جایزه، دبیر علمی جایزه، رئیس کمیته ارزیابان ارشد، ارزیابان ارشد جایزه و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور و مدیران شناخته شده در حوزه حکمرانی کشور است. وظیفه این شورا ارائه مشورت در زمینه امور جایزه و اشاعه آن در سطح کشور است. مدیر جایزه، ریاست شورای مشورتی را هم بر عهده دارد. دبیر علمی جایزه، نائب رئیس شورای مشورتی جایزه است.

 

کمیته ارزیابان ارشد جایزه

متشکل از ارزیابان ارشد جایزه است و به امور اجرایی مرتبط با ارزیابی سازمانهای شرکت کننده در جایزه می پردازد. این کمیته رئیس دارد. این کمیته متشکل از رئیس کمیته ارزیابان ارشد و ارزیابان ارشد است. وظیفه این کمیته برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر عملکرد ارزیابان است. رئیس کمیته ارزیابان ارشد همان دبیر علمی جایزه است یا توسط دبیر علمی جایزه انتخاب می شود و با ابلاغ مدیر جایزه منصوب میشود. در سال نخست اعطای جایزه ملی حکمرانی متعالی، حداکثر سه نفر به عنوان ارزیاب ارشد میتوانند انتخاب شوند. انتخاب این افراد توسط دبیر علمی جایزه صورت میپذیرد. در سالهای بعدی برگزاری جایزه در صورت ضرورت، تعداد ارزیابان ارشد پس از گذراندن و قبولی در دوره عالی «تربیت ارزیاب ارشد حکمرانی متعالی بر اساس مدل بومی حکمرانی متعالی قابل افزایش خواهد بود. در سطح بعدی، ارزیابان جایزه ملی حکمرانی متعالی پس از گذراندن و قبولی در دوره تربیت ارزیاب حکمرانی بر اساس مدل مذکور در فهرست ارزیابان جایزه قرار خواهند گرفت. شایان ذکر است که انتخاب و تأیید نهایی ارزیابان ارشد و ارزیابان جایزه توسط دبیر علمی جایزه صورت می پذیرد.

کلید واژه ها: جایزه ملی حکمرانی متعالی