سلسله‌نشست‌های حکمرانی متعالی در قرن جدید و دولت نوین

۱