مبانی نظری و کاربردی طراحی جایزه حکمرانی متعالی

تعداد بازدید:۶۵۵۸

به منظور ارزیابی سازمان‌ها و حکمرانان شرکت‌کننده در جایزه حکمرانی متعالی از بروزترین مدل حکمرانی که ماحصل تجربیات و پژوهش‌های بومی می‌باشد، استفاده و ارزشیابی از طریق شاخص‌های بدست آمده از این مدل انجام خواهد شد.

کلید واژه ها: جایزه ملی حکمرانی متعالی