جایزه ملی حکمرانی متعالی

تعداد بازدید:۱۲۲۳۲
جایزه ملی حکمرانی متعالی

‌‌‌‌‌‌‌درباره جایزه:

طراحی جایزه:

ساختار و ارکان جایزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:

سطوح جایزه:

کلید واژه ها: جایزه ملی حکمرانی متعالی