سلسله‌نشست‌های تخصصی همایش علمی «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی»