اهداف جایزه ملی حکمرانی متعالی

تعداد بازدید:۸۴۷۸


  • مستندسازی تجارب
  • ایجاد بانک دانشی
  • تشویق و قدردانی
  • توسعه و ترویج
  • کمک به نظام سازی
  • انگیزه بخشی

کلید واژه ها: جایزه ملی حکمرانی متعالی