دوره‌های میان‌مدت

فرآیند مصاحبه از شرکت کنندگان در دوره تربیت حکمرانان جوان
لیست ثبت نام شدگان در دوره تربیت حکمرانان جوان جهت فرآیند مصاحبه

فرآیند مصاحبه از شرکت کنندگان در دوره تربیت حکمرانان جوان

فرآیند مصاحبه شرکت کنندگان در دوره میان مدت تربیت حکمرانان جوان در هفته آینده از تاریخ ۱۳ تا ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب