ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۱۴۱۳۷

 

۱- رئیس و حوزه ریاست: جانشین مدرسه حکمرانی، مشاور، دفتر رئیس و

 

۲- معاونت آموزش و تربیت: طراحی و برگزاری انواع دوره های آموزشی کوتاه، میان و بلند مدت در حوزه های مختلف حکمرانی

۳- معاونت پژوهش و تولید علم: فعالیت‌های خود را در چهار محور؛ هم اندیشی، گفتمان سازی، تألیفات و نهاد سازی انجام می دهد که شامل برگزاری همایش ها، نشست های تخصصی و فصلی، برگزاری کرسی های نقد و مناظره، تالیف و ترجمه کتب حوزه حکمرانی، تاسیس انجمن حکمرانی و…می باشد.

۴- معاونت اداری و پشتیبانی: فعالیت های بخش پشتیبانی در پنج شاخه فاوا، طرح و برنامه، اداری و مالی، پشتیبانی و خدمات و روابط عمومی و تبلیغات دسته بندی می شود.

۵- رئیس گروه های پژوهشی: روءسا و دبیران فراحوزه های دوازده گانه حکمرانی با هماهنگی این بخش از مدرسه انجام ماموریت می نمایند.