انجمن علمی

تعداد بازدید:۱۱۱۲۶

انجمن حکمرانی متعالی ایران مورد موافقت اولیه کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته‌است و هم اکنون در مرحله عضوگیری می‌باشد.