بررسی مولفه‌های راهبردی حکمرانی متعالی در حوزه اتحاد ملی براساس گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر محورهای راهبردی دکترین، اهداف و سیاست‌ها)

۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۵:۳۳


نویسندگان: محمود یقینی ، علی خزاعی و موسی‌الرضا قائمی

چکیده:  در نظام جمهوری اسلامی ایران، حکمرانی متعالی گام اصلی و شرط لاینفک رسیدن به تمدن مهدوی و یکی از بسترهای اصلی در استحکام قدرت ملی است. همانگونه که یکی از عناصر اصلی قدرت ملی و حکمرانی متعالی هر کشوری نیز ارتقای اتحاد ملی است. هدف اصلی مقاله، ارائه مولفه های راهبردی حکمرانی متعالی در حوزه اتحاد ملی بر اساس گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی و مساله اصلی این تحقیق، ضعف در ارائه مولفه های راهبردی حکمرانی در حوزه اتحاد ملی در جمهوری اسلامی ایران است.روش تحقیق این پژوهش، آمیخته ونوع آن کاربردی- توسعه ای است که پس از تبین مفاهیم، گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی در حوزه حکمرانی، اتحاد ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اهم مولفه‌های راهبردی حکمرانی متعالی در حوزه اتحاد ملی، مبتنی بر حکمرانی متعالی کشور برگرفته از بنیان مستحکم حکومت مردم سالاری دینی، توانایی‌های درونی و ظرفیت‌های معرفتی و غنای فکری و فرهنگی دین مبین اسلام و در راستای توجه همه جانبه به خاستگاه اتحاد ملی کشور، همبستگی ملی، عدالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و حفظ هویت ایرانی- اسلامی با رویکرد وحدت کلمه تعیین وارائه می گردد. اهم نتایج پژوهش عبارتند از :۱) مولفه های راهبردی حکمرانی اتحاد ملی در قلمروی جغرافیایی کشور وسایر کشورهای‌اسلامی، قابلیت اجرایی دارد .۲) منشأ و منبع مشروعیت اصلی این مولفه ها مبتنی بر آموزه های قرآن مجید و اسلام است .۳) مولفه‌های دکترین درحوزه سیاسی، مردم سالاری دینی و قدرت ملی، در حوزه اقتصادی، عدالت و اقتصاد مقاومتی، در حوزه فرهنگی، هویت ایرانی-اسلامی و در حوزه اجتماعی، عدالت مورد استخراج و تاکید قرار گرفت. ۴) ‌مبانی‌انسان‌شناختی‌این مولفه‌ها ‌با جهان‌بینی‌اسلامی ‌و معتقدات جامعة ایران ‌و همچنین‌ مولفه‌های ‌نوین حکمرانی ‌برگرفته ‌ازحوزه‌گفتمان‌ ولایت ‌فقیه ‌و قانون ‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی ایران انطباق دارد. 

کلید واژه ها: حکمرانی متعالی اتحاد ملی قانون اساسی گفتمان ولایت فقیهنظر شما :