سیاست‌نامه‌های ساختار

نشست تخصصی ۱۴: «ابزارهای نوین حکمرانی»

نشست تخصصی ۱۴: «ابزارهای نوین حکمرانی» گالری

مطابق برنامه نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال ۱۳۹۸، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. چهاردهمین نشست تخصصی این مدرسه، در روز یکشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ با عنوان «ابزارهای نوین حکمرانی» با ارائه آقای دکتر مصطفی نصر اصفهانی، مدرس دانشگاه و مترجم کتاب «سیاستگذاری و انتخاب»، در محل سالن شهید تهرانی مقدم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار گردید.

ادامه مطلب