ارتباط با بخش‌های مختلف مدرسه

تعداد بازدید:۶۶۰۲

تلفن مدرسه: ۸۸۷۲۸۹۴۳ - ۸۹۳۶ ۸۸۷۲ - ۰۲۱

قسمت

مسئولیت

داخلی

حوزۀ ریاست

دفتر رئیس

۵۰۷-۵۰۸

جانشین

 

مشاور ریاست

۵۲۲

معاونت آموزش

معاون آموزش

۴۱۱

کارشناس آموزش

۴۰۹

معاونت پژوهش

معاون پژوهش

۴۱۴

ترجمه و تألیف کتاب

۴۰۴

نشریه حکمرانی متعالی

۴۰۱

انجمن علمی حکمرانی متعالی ایران

۴۰۱

دبیرخانه دائمی همایش ملی حکمرانی اسلامی

۴۰۱

نشست‌ها و کرسی‌ها

۴۰۱

آزمایشگاه حکمرانی

۴۰۱

کارگروه زن و خانواده

۱۱۸

معاونت پشتیبانی

معاون پشتیبانی

۳۰۱

فاوا

۳۰۶

انتظامات

۱۰۲

کلید واژه ها: مدرسه حکمرانی شهید بهشتی