ارتباط با بخش‌های مختلف مدرسه

تعداد بازدید:۸۷۵۵

تلفن مدرسه: ۸۸۷۲۸۹۴۳ - ۸۹۳۶ ۸۸۷۲ - ۰۲۱

قسمت

مسئولیت

داخلی

حوزۀ ریاست

دفتر رئیس

۵۰۷-۵۰۸

جانشین

 

مشاور ریاست

۵۱۱

معاونت آموزش

معاون آموزش

۴۱۴

کارشناس آموزش

۴۱۵

معاونت پژوهش

معاون پژوهش

۴۰۱

ترجمه و تألیف کتاب

۴۰۴

نشریه حکمرانی متعالی

۴۰۳

انجمن علمی حکمرانی متعالی ایران

۴۰۳

دبیرخانه دائمی همایش ملی حکمرانی اسلامی

۴۰۳

نشست‌ها و کرسی‌ها

۴۰۳

آزمایشگاه حکمرانی

۴۲۰-۴۲۱

کارگروه زن و خانواده

۱۱۸

معاونت پشتیبانی

معاون اداری و پشتیبانی

۱۰۶

فاوا

۱۰۵

انتظامات

۱۰۲-۱۰۳

کلید واژه ها: مدرسه حکمرانی شهید بهشتی