ارتباط با بخش‌های مختلف مدرسه

تعداد بازدید:۱۲۵۹۲

تلفن مدرسه: ۸۸۷۲۸۹۴۳ - ۸۹۳۶ ۸۸۷۲ - ۰۲۱

قسمت

مسئولیت

داخلی

حوزۀ ریاست

دفتر رئیس

۵۰۷-۵۰۹

جانشین

 

مشاور ریاست

۵۱۱

معاونت آموزش

معاون آموزش

۴۱۴

کارشناس آموزش

۴۱۵

معاونت پژوهش

معاون پژوهش

۴۰۱-۴۰۶

پروژه های پژوهشی و جایگزین خدمت

۴۰۴

ترجمه و تألیف کتاب و نشریه حکمرانی متعالی

۴۰۳

انجمن علمی حکمرانی متعالی ایران

۴۰۳

دبیرخانه دائمی همایش ملی حکمرانی اسلامی

۴۰۳

نشست‌ها و کرسی‌ها

۴۰۳

آزمایشگاه حکمرانی

۴۲۰-۴۲۱

کارگروه زن و خانواده

۱۱۸

معاونت پشتیبانی

معاون اداری و پشتیبانی

۵۰۷

فاوا

۵۳۴

انتظامات

۱۰۲-۱۰۳

کلید واژه ها: مدرسه حکمرانی شهید بهشتی