نشریۀ حکمرانی متعالی

تعداد بازدید:۱۵۸۹۸
نشریۀ حکمرانی متعالی
‌‌‌‌‌‌‌
شماره یکم شماره دوم شماره سوم شماره چهارم
مکتب سلیمانی حکمرانی در دوران کرونا و پساکرونا جوانگرایی در حکمرانی فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴ در ایران معاصر
شماره پنجم شماره ششم شماره هفتم شماره هشتم
دولت پژوهی حکمرانی علوی حکمرانی تحول حکمرانی مردمی
     
شماره نهم      
دولت پژوهی ۲      

 

کلید واژه ها: نشریه حکمرانی متعالی