نشریه حکمرانی متعالی

حکمرانی متعالی - شماره چهارم
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی منتشر می‌کند:

حکمرانی متعالی - شماره چهارم

چهارمین شماره از فصلنامه تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی متعالی» زمستان امسال منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب
حکمرانی متعالی - شماره سوم
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی منتشر می‌کند:

حکمرانی متعالی - شماره سوم

سومین شماره از فصلنامه تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی متعالی» پاییز امسال منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب
حکمرانی متعالی - شماره دوم
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی منتشر می‌کند:

حکمرانی متعالی - شماره دوم گالری

دومین شماره فصلنامه تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی متعالی» بهار امسال منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب
حکمرانی متعالی - شماره یکم
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی منتشر می‌کند:

حکمرانی متعالی - شماره یکم گالری

اولین شماره فصلنامه تخصصی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی متعالی» زمستان امسال منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب