دورۀ «تبیین مفهوم حکمرانی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»