درآمدی تحلیلی بر تمایزات حکمرانی خوب و حکمرانی متعالی

تعداد دانلود :۱۷۸۰
۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۷:۲۳


نویسندگان: روح‌الله جوانمردزاده ، منوچهر یاسمی و امیر جان‌ محمدی

چکیده: ‌‌‌‌‌‌‌مفاهیم حکمرانی و حکمرانی خوب به طور فزاینده ای درادبیات توسعه مورد استفاده قرارگرفته است، حکمرانی خوب درکشورهای درحال توسعه درحال استقرار و نهادینه سازی است وسعی دراجرای شاخص های این الگو از حکمرانی که شامل قانونمندی، کارآمدی دولت، شفافیت، پاسخگویی، و کاهش فقر می شوند رادارند، از سوی دیگر رویکرد جهانی حکمرانی متعالی نیز در حال پیاده سازی است و در جهت دستیابی به اهدافی شامل توسعه انسانی پایدار، ایجاد رفاه اجتماعی پایدار با تاکید بر حفظ محیط زیست، ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین توسعه مشارکت زنان می باشد. دراین نوشتار سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن بیان مفاهیم و مولفه های حکمرانی خوب و حکمرانی متعالی تمایزات هردوگونه از حکمرانی بیان شود، ودرپایان نیز پیشنهاداتی در راستای اجرای الگوی حکمرانی مطلوب درایران را ارائه می نماید.

کلید واژه ها: حکمرانی خوب حکمرانی متعالی تحلیل مقایسه‌اینظر شما :