مطالب مرتبط با کلید واژه

حکمرانی خوب
تعاریف و مفاهیم حکمرانی

۱- تعاریف و مفاهیم حکمرانی برای واژه انگلیسی Governance در زبان فارسی معادلهای فراوانی مطرح شده است. واژگانی همچون؛ ولایت، حکمرانی، حکمروایی، زمامداری، تدبیر امور، فرمانروایی، راهبری، شهریاری، امارات، و سایر واژه ها مدرسه حکمرانی شهید بهشتی با توجه به ...