کرسی‌های ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی - آرشیو

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی ۲: کتاب «نظریۀ حکمرانی» اثر مارک بِویر
مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار می‌کند:

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی ۲: کتاب «نظریۀ حکمرانی» اثر مارک بِویر

دومین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، با محوریت کتاب «نظریۀ حکمرانی» اثر مارک بویر، در روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۹ و به صورت وبینار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب